Zakres usług
 

Każda wycena sporządzona jest dla ściśle określonego celu. Określenie celu wyceny następuje poprzez wskazanie przeznaczenia dla jakiego operat szacunkowy został opracowany i w jakim wyłącznie może być wykorzystany. O celu wyceny decyduje zamawiający i wynika on z jego konkretnej potrzeby.
 

W zależności od celu wyceny i rodzaju nieruchomości rzeczoznawca majątkowy określa:
 

 • zakres wyceny,
 • rodzaj określonej wartości,
 • podejście, metodę i technikę wyceny.

Firma Property House sporządza wyceny nieruchomości w celu:
 

 • sprzedaży lub zakupu nieruchomości prywatnych,
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy dla potrzeb banków,
 • sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 • sprzedaży nieruchomości z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • sprzedaży nieruchomości przez Agencję Mienia Wojskowego,
 • oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste,
 • aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
 • oddania nieruchomości w trwały zarząd,
 • aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu,
 • dokonania rozliczeń w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego,
 • zwrotu nakładów w związku z wygaśnięciem trwałego zarządu,
 • sprzedaży nieruchomości jej użytkownikowi wieczystemu,
 • wywłaszczenia nieruchomości,
 • zwrotu wywłaszczonej nieruchomości,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału nieruchomości,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 • odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod nowe drogi,
 • sprzedaży lokalu na rzecz dotychczasowego najemcy,
 • ubezpieczenia nieruchomości,
 • ustalenia podatku od spadku lub darowizn,
 • ustalenia podatku od czynności cywilnoprawnej,
 • w innych celach.

Przedmiot wyceny 

 • wycena gruntów,
 • wycena nieruchomości rolnych (gospodarstw, upraw, stawów rybnych, sadów),
 • wycena nieruchomości leśnych (drzewostanów, działek letniskowych, parków),
 • wycena nieruchomości przemysłowych, biurowych i komercyjnych,
 • wycena budynków mieszkalnych, gospodarczych i budowli,
 • wycena mienia zabużańskiego,
 • wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,
 • wycena nieruchomości lokalowych (mieszkalnych, użytkowych),
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • określanie wartości przy przekształcaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w nieruchomość lokalową,
 • wycena prawa użytkowania wieczystego,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • wycena środków trwałych,
 • inne.